Privaatsustingimused

Viimati uuendatud: 11.09.2023

Autolevi kogub isikuandmeid veebisaidi www.autolevi.ee ja muude Autolevi poolt hallatavate alamdomeenide („Platvorm“) kasutajate kohta. Isikuandmete kogumine ja kasutamine võimaldab meil osutada teile Platvormil pakutavaid teenuseid, eelkõige teiste kasutajatega rendisuhte loomise võimaldamiseks seoses renditavate sõidukite kasutusse andmise ja võtmisega, ning pakkuda teile Platvormil paremat kasutajakogemust. Autolevi kogub ja töötleb teie isikuandmeid vastavalt käesolevatele privaatsustingimustele („Privaatsustingimused“), milles muu hulgas kirjeldatakse, milliseid isikuandmeid Autolevi kogub, mis eesmärgil neid kasutatakse ja kellel on isikuandmetele juurdepääs.

Privaatsustingimused on koostatud ning isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (EL) 2016/679 ja Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusele. Palume teil Privaatsustingimused hoolikalt läbi lugeda, sest need sisaldavad muu hulgas olulist teavet teie kui andmesubjekti õiguste kohta.

Vastutav töötleja
Teie isikuandmete vastutav töötleja kehtivate isikuandmete kaitse õigusaktide tähenduses on Autolevi OÜ, registrikood 12547241, aadress Pärnu mnt 12, 10146 Tallinn, Eesti („Forus Autolevi“ või „meie“). Kui teil on küsimusi seoses Privaatsustingimuste või isikuandmetega, mida me teie kohta töötleme, palume võtta meiega ühendust e-posti aadressil info@autolevi.ee.

1. MILLISEID ANDMEID ME KOGUME JA KUIDAS ME NEID KASUTAME?
Privaatsustingimuste tähenduses on „isikuandmed“ mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Võttes arvesse Platvormil pakutavaid teenuseid, funktsioone ja muid kommunikatsioonikanaleid, võime töödelda allpool loetletud isikuandmeid. Forus Autolevi võib täiendavalt töödelda muid allpool loetletud isikuandmeid, mida teie kui andmesubjekt meile omal soovil edastate.

1.1 Platvormi kasutajakonto loomisega seotud teave
Platvormi kasutajakonto loomise eesmärgil võime paluda teil sisestada oma nime, e-posti aadressi ja parooli. Kasutajakonto autentimise eesmärgil kogume ka Forus Autolevi poolt kehtestatud korras teile kui kasutajale võimaldatud unikaalseid andmeid (kasutajanimi, parool, autentimise või allkirjastamise vahend, tegevuse liik ja tulemus, ajatempel, IP-aadress).
Isikuandmete kogumise õiguslikuks aluseks on meie ning teie (või teie poolt esindatava ettevõtte) vahel sõlmitava lepinguga seotud lepingueelsete toimingute tegemine.

1.2 Sõlmitava ja sõlmitud lepingulise rendisuhtega seotud teave
Rendisuhte loomise eesmärgil võime paluda teil sisestada isikukoodi ja sünniaja (ja juriidilise isiku esindamise korral teie esindatava juriidilise isiku nime ja registrikoodi), mobiiltelefoni numbri, elukoha aadressi, arvelduskonto numbri, sõiduki kui rendieseme kasutamiseks pakkumise esitamise korral juhiloaga seonduva teabe (juhiloa number ja fotod juhiloa mõlemast küljest) ja muud andmed rakendatavate lisatingimuste kohta. Äriklientide puhul võime paluda teil sisestada ka andmeid teie ametikoha, esindatava ettevõtte üldise teabe (sh registrinumber, käibemaksukohustuslase number), arvelduskonto number, kontaktandmete ning vajadusel ka volituse (esindusõiguse) olemasolu kohta.

Kui te esitate Platvormi kaudu teistele kasutajatele rendisuhte loomise eesmärgil enda poolt pakutava sõiduki koos sõidukiga seotud andmete (näiteks sõiduki mudel, numbrimärk, fotod pakutavast sõidukist, sõiduki seisundit kirjeldavad andmed ja muud sõiduki rentimisega kaasnevad lisatingimused) sisestamisega, võime avaldada teie isikuandmeid kolmandatest isikutest kasutajatele, kes sirvivad Platvormi kaudu esitatud pakkumusi ning vajavad teie sisestatud andmeid, et võimaldada juurdepääsu Platvormi kaudu teie poolt pakutavatele rendiesemetele ja seotud tingimustele.
Kui te esitate Platvormil pakkumise teise kasutaja poolt pakutava sõiduki kasutamiseks, võime avaldada teie poolt rendisuhte sõlmimiseks sisestatud andmeid (muu hulgas andmed broneerimisdetailide kohta) rendieset pakkuvale kasutajale, et võimaldada lepingulise rendisuhte ettevalmistamist ja loomist, sõlmitud rendilepingu täitmist ning vastava lepingulise suhete haldamist ning hoidmist. Samuti võime avaldada teie isikuandmeid teenusepakkujale, kes pakub Platvormi kaudu renditavatele sõidukitele kindlustuspoliisi. Rendisuhte järgselt võimaldame teil anda tagasisidet teise kasutaja sõiduki kohta, seejuures võidakse teie poolt antud tagasisidet Platvormil avalikustada.

Rendisuhtega seotud teabe kogumise ja avaldamise õiguslikuks aluseks on meie ning teie (või teie poolt esindatava ettevõtte) vahel sõlmitud lepingu täitmine või lepingueelsete toimingute tegemine. Teise kasutaja sõiduki kohta antud tagasiside osas tugineme andmete töötlemisel meie õigustatud huvile.

1.3 Teave lepingupartneri usaldusväärsuses veendumiseks
Me võime koguda isikuandmeid (nt võlaandmeid) hindamaks teie või teie poolt esindatava ettevõtte maksejõulisuse potentsiaali hindamiseks (sh võlgnevuse tekkimise alguse ja lõppemise kuupäev, võlgnevuse suurus ning muud inkassoettevõtetelt või krediidiinfoga tegelevatelt ettevõtetelt saadud andmed). Sellisel juhul on isikuandmete kogumise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi, et veenduda teie (või teie poolt esindatava ettevõtte) kui lepingupartneri usaldusväärsuses.

1.4 Tehinguandmed
Kui te esitate Platvormil rendisuhte loomise eesmärgil pakkumise rendieseme rentimiseks või tellimuse pakutavale rendiesemele, kogume me andmeid teie maksete ja tehingute kohta ning tehinguga seotud muud teavet nagu makseviis, arvelduskonto number ja omanik, panga nimi ning muu asjakohane informatsioon.
Tehinguandmete kogumise õiguslikuks aluseks on meie ning teie (või teie poolt esindatava ettevõtte) vahel sõlmitud lepingu täitmine või lepingueelsete toimingute tegemine.
Töötleme kogutud isikuandmeid ka selleks, et täita meile kehtivatest raamatupidamis- ja maksualastest õigusaktidest tulenevaid kohustusi. Sel juhul on isikuandmete töötlemise aluseks õigusaktide sätted, mis kohustavad meid isikuandmeid töötlema.

1.5 Platvormi kasutusandmed
Me arendame ja täiustame pidevalt Platvormi ning püüame muuta seda kasutajatele mugavamaks ja meeldivamaks. Selle jaoks on meil vaja teada, milline teave Platvormi kasutajaid enim huvitab, kui sageli kasutajad Platvormi külastavad, milliseid veebibrausereid ja/või seadmeid kasutatakse, kuidas kasutajad Platvormil navigeerivad jms.
Kui te külastate Platvormi, võidakse teatud andmeid koguda teie jaoks märkamatult, kasutades selleks mitmesuguseid tehnoloogiaid nagu küpsised, veebisildid ja veebimajakad, ning navigatsiooniandmeid (logifailid, serverilogid, klikiandmed, veebisaidi skriptid). Osa neist andmetest saadab teie veebibrauser või mobiiliseade automaatselt – näiteks teie sirvitava veebisaidi või eelmisena külastatud veebisaidi URL, teie arvuti või mobiilseadme IP-aadress ja parajasti kasutatav veebibrauseri versioon – lisaks salvestatakse teie Platvormile saabumise aeg ja veebisaidid, mida te täpsemalt Platvormil külastate.
Isikuandmete kogumise õiguslikuks aluseks on meie ning teie (või teie poolt esindatava ettevõtte) vahel sõlmitud lepingu täitmine või lepingueelsete toimingute tegemine, eesmärgiga osutada teile (või teie poolt esindatavale ettevõttele) Platvormil pakutavat teenust ja/või meie õigustatud huvi Platvormi ning pakutavat teenust edasi arendada.

1.6 Isikustatud teavitused Platvormil
Platvormi kasutamisel võite te vabatahtlikult nõustuda teavituste saamisega, mis võivad sisaldada erinevaid bännereid ja muid Platvormil ilmuvaid teateid. Selliste teavituste eesmärk on pakkuda kasutajatele personaliseeritud pakkumisi vastavalt nende eelistustele ja vajadustele, mille oleme tuvastanud vastavalt kasutajate poolt meie teenuste kasutamisele.
Autolevi kasutab nendel eesmärkidel kasutaja nime, teenuste kasutamisega seotud tegevusi ja muid interaktsioone, kontaktandmeid, kasutatud seadme identifikaatoreid ning muid seotud andmeid. Vastavate teavituste tellimise saab kasutaja igal ajal tühistada kasutatava veebibrauseri seadetes.
Teile otseturustussisu saatmise õiguslikuks aluseks on teie nõusolek või meie õigustatud huvi reklaamida Platvormi ning anda teile teavet Autolevi ja Platvormil pakutavate teenuste kohta.

1.7 Otseturustus
Kui te annate nõusoleku Platvormiga seotud turunduslike teadeannete saamiseks valitud suhtluskanali(te) kaudu (nt e-post, SMS, sotsiaalmeedia, LinkedIn jne), võime kasutada teie kontaktandmeid uudiste, pakkumiste ja muude turunduslike teadaannete saatmiseks.
Teile otseturustussisu saatmise õiguslikuks aluseks on teie nõusolek (või alternatiivselt meie õigustatud huvi) reklaamida Platvormi ning anda teile teavet Autolevi ja Platvormil pakutavate teenuste kohta. Teil on igal ajal õigus tagasi võtta otseturustusmaterjalide saamiseks antud nõusolek, järgides turunduslikus teadeandes olevaid juhiseid või võttes meiega ühendust e-posti aadressil info@autolevi.ee.

1.8 Päringud ja vastused
Kui te saadate meile Platvormi kaudu või meie kontaktaadressi kasutades päringu, töötleme me teie kontaktandmeid ja päringu sisu, et sellele vastata. Selliste isikuandmete kogumise ja töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi vastata meie ja meie poolt pakutavate teenustega seotud päringutele.

1.9 Õiguslike nõuetega seotud andmed
Kui selleks on vajadus, võime töödelda isikuandmeid järgimaks meie õigustatud huvi esitada, menetleda või kaitsta õiguslike nõudeid, mis tõusetuvad meie ning teie (või teie poolt esindatava ettevõtte) vahel sõlmitud lepingust. Töötleme kogutud isikuandmeid ka selleks, et täita meile kehtivatest raamatupidamis- ja maksualastest õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

1.10 Küpsised
Küpsised – mis need on?
Küpsised on väikesemahulised tekstifailid, mille Platvorm võib teie külastuse käigus teie seadmesse salvestada. Küpsiste abil saab Platvormi kasutamise hõlbustamiseks meeles pidada teie valikuid ja eelistusi, et neid ei peaks igal külastusel või igal veebisaidil uuesti sisestama.

Milliseid küpsiseid me kasutame?
Platvorm kasutab küpsiseid, et salvestada teie IP-aadress ja sirvimisinfo, sealhulgas informatsioon külastatud veebisaitide ja seal veedetud aja kohta, ning talletada Platvormi kasutamise jaoks teie kasutatava seadme andmed ja eelistused.

Me kasutame küpsiseid ka veebiliikluse ning kasutajate toimingute jälgimiseks Platvormil – neid andmeid kasutame me külastajate käitumise analüüsimiseks ja parema kasutajakogemust pakkumiseks.

Küpsiste abil saame me:
– pakkuda teile Platvormi külastamisel paremat kasutajakogemust;
– võimaldada teil määrata isiklikke eelistusi;
– koguda statistikat Platvormi kasutamise kohta;
– mõõta reklaamide tõhusust.

Platvormil kasutame me järgmisi küpsiseliike:
Funktsionaalsusküpsised
Funktsionaalsusküpsised on vajalikud, et võimaldada teil Platvormil ringi liikuda ja kasutada selle funktsioone. Funktsiooniküpsiseid kasutatakse näiteks teie sisselogimisandmete meeldejätmiseks.

Statistilised küpsised
Statistilised küpsised koguvad anonüümset statistikat selle kohta, kuidas külastajad Platvormi kasutavad. Statistilised küpsised võivad näiteks aidata meil mõista, kuidas kasutajad Platvormi sirvivad ja kasutavad ning milliseid selle osi kasutatakse enim. Statistilised küpsised salvestatakse teie seadmesse ja neid kasutatakse ainult teie nõusoleku alusel.

Reklaamiküpsised
Reklaamiküpsised koguvad infot teie veebisirvimisharjumuste kohta. Eesmärk on aidata valida teile sobivat ja teie huvidele vastavat reklaami. Võime neid küpsiseid kasutada ka selleks, et näidata teile sama reklaami vaid teatud arv kordi või hinnata, kuidas Platvormil olevad reklaamid kasutajateni jõuavad. Reklaamiküpsiseid paigaldavad üldjuhul kolmandatest isikutest reklaamivõrgustikud, et koguda veebikäitumise põhjal infot teie huvide kohta. Reklaamiküpsised salvestatakse teie seadmesse ja neid kasutatakse ainult teie nõusoleku alusel.

Kolmandate osapoolte küpsised
Platvormil võib olla ka sotsiaalmeediaküpsiseid. Need küpsised võimaldavad teil jagada Platvormi kasutamisega seotud infot sotsiaalvõrgustikes, näiteks Facebookis. Kolmandate osapoolte küpsiste eest meie ei vastuta ja need salvestatakse teie seadmesse ning neid kasutatakse ainult teie nõusoleku alusel. Palume teil hoolikalt tutvuda nimetatud kolmandate isikute privaatsustingimustega.

Kui kaua küpsised minu seadmes püsivad?
Küpsised jagunevad kahte kategooriasse, millest sõltub ka teie seadmes püsimise aeg.

Sessiooniküpsised
Sessiooniküpsised luuakse üksnes sessiooni ajaks ja neid hoitakse seadmes kuni te brauseri või mobiilirakenduse sulgete. Sessiooniküpsised ei salvestata teie seadme kõvakettale.

Püsiküpsised
Püsiküpsiseid hoitakse teie kõvakettal, kuni te need kustutate või need aeguvad. Püsiküpsistest saadud andmeid võime me säilitada maksimaalselt 2 aastat.
Küpsised salvestatakse teie seadmesse vaid teie nõusolekul, välja arvatud küpsised, mis on vajalikud ainult Platvormi tehniliseks toimimiseks. Palume siiski arvestada, et kui te küpsiste kasutamisega ei nõustu, ei pruugi teil olla võimalik teatuid platvormi funktsioone kasutada.
Samuti palume arvestada, et kolmandad isikud (näiteks reklaamivõrgustikud ning veebiliikluse analüüsijad ja muude väliste teenuste pakkujad) võivad kasutada küpsiseid, mille üle meil kontroll puudub.

Kuidas küpsiseid hallata?
Te saate küpsiseid hallata ja/või kustutada oma äranägemisel – üksikasjalikumalt vt www.youronlinechoices.com. Teil on võimalus kustutada kõik oma seadmes olevad küpsised ning enamikku veebibrausereid saab seada küpsistest keelduma. Ent kui te seda teete, võib juhtuda, et teatud eelistused tuleb igal külastusel uuesti käsitsi sisestada ning osa teenuseid ja funktsioone ei pruugi töötada.

2. ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA AVALDAMINE
Teeme kõik meist sõltuva, et hoida teie isikuandmed kaitstuna ning nõuame oma töötajatelt ja partneritelt ranget turvalisust ja konfidentsiaalsust.
Võime avaldada teie isikuandmeid:
– kolmandatele isikutele, kui see on vajalik lepingueelsete toimingute tegemiseks, näiteks et võimaldada isikutele juurdepääs teie poolt Platvormil esitatud rendieseme pakkumusele;
– kolmandatele isikutele, kui on vajalik tõhustada võlgade sissenõudmise menetlust; palun võtke teadmiseks, et meil on õigus edastada võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele isikuandmed vastavalt kohalduvale õigusele alates hetkest, mil olete rikkunud meiega sõlmitud lepingus toodud kohustusi;
– oma usaldusväärsete teenusepakkujatele, kes osutavad meile või teile teenuseid vastavalt meie juhistele (nt analüütikateenused või sõiduki rentimisega kaasnev kindlustusteenus). Teie isikuandmete kasutamine on alati meie kontrolli all ja me vastutame selle eest;
– ametivõimudele, kui see on seadusest tulenevalt kohustuslik või kui ametiasutus esitab meile õiguspärase teabenõude;
– ettevõtetele, mis kuuluvad samasse kontserni kui Autolevi; ja
– seoses meie ühinemise, ülevõtmise või meie ettevõtte või selle osa müügiga seotud pooltele.

Võime täiendavalt teie isikuandmeid avaldada:
– töötajatele, kes vastutavad kliendikoostöö eest ning toetavad kliendisuhteid, samuti töötajad raamatupidamise, IT hoolduse, äritegevuse analüüside ja planeerimise funktsioonides;
– meie kliendisuhtluse haldamiseks kasutatavate IT süsteemide tarnijatele ja pilveteenuse osutajatele ning audiitoritele;
– muudele volitatud töötlejatele ning muudele isikutele, kes on seotud lepingu täitmisega;
– pankadele; ja
– isikutele, kes aitavad meil lepingust tulenevaid õigusi kasutada (kes pakuvad võlgade sissenõudmise teenuseid, juriidilised konsultandid, krediidiinfo ettevõtted jms).

Üldjuhul me ei edasta teie isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole. Kui me seda teeme, rakendame asjakohaseid kaitsemeetmeid tagamaks, et selline edastamine oleks kooskõlas kehtiva õigusega ja turvaline. Seoses isikuandmete edastamisega riikidesse, mis ei paku andmekaitse piisavat taset, kasutab Autolevi isikuandmete edastamisel asjakohaseid kaitsemeetmeid, näiteks kasutades isikuandmete edastamise lepingutes Euroopa Komisjoni standardseid andmekaitseklausleid. Teil on võimalik kohaldatavate kaitsemeetmetega tutvuda, võttes meiega ühendust e-posti aadressil info@autolevi.ee.

3. KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME?
Me säilitame teie isikuandmeid vaid nii kaua, kui see on Privaatsustingimustes kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks vajalik või õigusaktide kohaselt nõutud.

Enamikku teie isikuandmetest säilitatakse kuni teie (või teie poolt esindatava ettevõtte) Autolevi ja vahelise kliendisuhte lõpuni, st kuni teie Platvormi kasutajakonto on aktiivne. Neid andmeid võime me säilitada kuni 2 aastat pärast teie Platvormi kasutajakonto kehtivuse lõppu. Teatud isikuandmeid võidakse säilitada ka pärast kliendisuhte lõppu, kui kehtivad õigusaktid seda nõuavad või lubavad. Näiteks raamatupidamise algdokumente (näiteks sõidukite rendilepingute koopiaid ja arveid) säilitame 7 aastat alates vastava majandusaasta lõpust, nagu nõuab kohalduv õigus. Lepinguga seotud isikuandmeid säilitame 10 aastat alates lepingu lõppemisest, tulenevalt maksimaalsest aegumistähtajast tahtliku rikkumise korral.

Kui teie isikuandmete säilitamine pole enam õigusaktide alusel nõutud ega kummagi poole õiguste või kohustustega seoses vajalik, kustutame me teie isikuandmed jäädavalt, kui te ei ole meile andnud vastupidiseid juhiseid ja me ei ole sõlminud kokkulepet andmete pikemaajaliseks säilitamiseks.

4. TEIE ÕIGUSED
Teil on õigus tutvuda enda isikuandmetega, mida me töötleme, taotledes nendele juurdepääsu. Õigusaktidega ettenähtud ulatuses on teil õigus andmetega tutvuda, neid parandada, ajakohastada, muuta või kustutada.
Kui isikuandmed teie nõudmisel kustutatakse, säilitame me neist koopiad vaid juhul, kui see on vajalik meie ja kolmandate isikute õigustatud huvide kaitseks, ametivõimude korralduste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks, rikete kõrvaldamiseks või teiega sõlmitud lepingute täitmise tagamiseks. Palume siiski arvestada, et teatud isikuandmed on Privaatsustingimustes kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks tingimata vajalikud või õigusaktide alusel nõutavad. Neid andmeid te kustutada ei saa.

Kui isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

Vastavalt isikuandmete kaitse õigusaktides sätestatud tingimustele on teil teatud juhtudel õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist ja ka esitada vastuväiteid teatud isikuandmete töötlemisele.
Teil on isikuandmete kaitse õigusaktides sätestatud tingimustel õigus andmete ülekandmisele, st õigus saada enda isikuandmeid korrastatud kujul üldkasutatavas masinloetavas vormingus ja edastada neid oma äranägemisel teisele vastutavale töötlejale.
Teie õigust mitte olla allutatud otsustele, mis on tehtud üksnes automaatse töötlemise tulemusena, sh profiilianalüüsi tegemisel, peetakse kinni, sest inimlik sekkumine on alati osa lõpliku otsuse tegemisel Autolevi poolt.

Avaldused eespool nimetatud õiguste kasutamiseks palume võtta meiega ühendust e-posti aadressil info@autolevi.ee.
Kui te leiate, et me ei töötle teie isikuandmeid nõuetekohaselt, on teil õigus esitada kaebus oma riigi andmekaitseasutusele. Eestis on selleks Andmekaitse Inspektsioon. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed leiate siit: www.aki.ee.

5. TURVALISUS
Kasutame asjakohaseid organisatsioonilisi, tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid (sealhulgas füüsilisi, elektroonilisi ja administratiivseid) isikuandmete kaitsmiseks kaotsimineku, hävimise, väärkasutamise ning loata juurdepääsu või avaldamise eest. Näiteks võimaldame me teie isikuandmetele juurdepääsu üksnes volitatud töötajatele ja töövõtjatele, kes vajavad neid oma tööülesannete täitmiseks.
Palume arvestada, et kuigi me püüame isikuandmete turvalisust mõistlike meetmetega kaitsta, ei välista ükski süsteem täielikult kõiki võimalikke turvariske.

6. PRIVAATSUSTINGIMUSTE UUENDAMINE
Me võime aeg-ajalt Privaatsustingimusi uuendada. Kui me uuendame Privaatsustingimusi, teavitame teid sellest Platvormi kaudu. Viimati uuendati Privaatsustingimusi Privaatsustingimuste päises märgitud „viimati uuendatud“ kuupäeval.

Otsingu teostamiseks on vajalik märkida asukoht!

Saan aru ×