Kasutustingimused

Registreerudes internetilehekülje autolevi.ee (edaspidi: veebileht) kliendiks või tehes veebilehe kaudu pakkumuse või broneeringu, kinnitad, et oled tutvunud käesoleva kliendilepingu tingimustega (edaspidi: tingimused), nõustud tingimustega ning kohustud täitma alljärgnevaid tingimusi. Tingimused kehtivad kõikide veebilehe klientideks registreerinud isikute või veebilehe vahendusel lepinguid sõlmivate (edaspidi: klient) ning veebilehe omaniku ja haldaja Autolevi OÜ (edaspidi: Forus Autolevi) vahel tekkivate õigussuhete kohta.

I Mõisted
1.1. Forus Autolevi – Autolevi OÜ, registrikood 12547241, asukoha aadressiga Pärnu mnt 12, Tallinn 10146, kontaktandmed: info@autolevi.ee.
1.2. Veebileht – autolevi.ee, mis kuulub Autolevile.
1.3. Teenused – kõik Autolevi poolt veebilehe vahendusel kliendile kasutamiseks võimaldatud teenused. Teenuse hulka ei kuulu sõidukite üürimine (s.o Autolevi ei ole lepingu pooleks), lepingu täitmise tagamine ega sõiduki kasutusse võtmiseks või andmiseks pakkumuse tegemine.
1.4. Tingimused – tingimused, mille alusel osutab Autolevi klientidele teenuseid.
1.5. Hinnakiri – veebilehel püsival andmekandjal avaldatud hinnad, mis on aluseks Autolevi klientidele teenuste osutamisele.
1.6. Kasutajad – kliendid ja teised veebilehte külastavad isikud.
1.7. Klient – Autolevi veebilehel registreerinud isik või isik, kes teeb veebilehe vahendusel pakkumuse või broneeringu.
1.8. Üürnik – klient, kes võtab omanikult sõiduki kasutusse.
1.9. Omanik – klient, kes annab üürnikule kasutamiseks sõiduki.
1.10. Sõiduk – liiklusvahend, mille üks klient annab teisele kliendile tasu eest kasutada.
1.11. Kuulutus – kliendi tehtud ettepanek pakkumuse tegemiseks.
1.12. Pakkumus – kliendi poolt sõiduki kasutusse andmiseks tehtav tahteavaldus tehingu sõlmimiseks.
1.13. Broneering – omaniku poolt sõiduki kasutusse võtmiseks antav nõustumus tehingu sõlmimiseks. Broneering jõustub (muutub kehtivaks) raha laekumisel Autolevi arveldusarvele ning broneeringu jõustumisel loetakse leping sõlmituks.
1.14. Leping – lepinguline võlasuhe, mille alusel annab omanik üürnikule tasu eest kasutamiseks sõiduki.
1.15. Turvaelemendid – Autolevi poolt kehtestatud korras kliendile võimaldatud unikaalne kasutajanimi ja -parool või -paroolid, PIN-kalkulaator, ID-kaart, mobiil-ID või muu sarnane vahend, mille abil saab kasutaja siseneda kliendina veebilehele või mille kaudu Autolevi kliendi identifitseerib.
1.16. Konto – Autolevi poolt kliendile avatud konto, mille kaudu saab klient kasutada Autolevi teenuseid. Konto avatakse tähtajatult, kui Autolevi või klient ei lepi kokku teisiti.

II Üldtingimused
2.1. Forus Autolevi annab kasutajatele tasuta külastamiseks veebilehe, mille vahendusel saavad kliendid teha ettepanekuid pakkumuste tegemiseks, võtta neile kuuluvad sõidukid kasutusse ning anda sõidukeid teistele klientidele tasu eest kasutamiseks.
2.2. Kliendid avaldavad kuulutused ja sõlmivad lepinguid veebilehe kaudu omal vastutusel ja vabal tahtel ilma Forus Autolevi mõjutuseta, sekkumiseta ja vahenduseta, on teadlikud kuulutuse avaldamise ja lepingu sõlmimise riskidest, õigustest ja kohustustest ning vastutavad omavahel sõlmitud lepingute täitmise eest iseseisvalt.
2.3. Forus Autolevi tagab rentija tehtud makse jõudmise omanikuni pärast sõiduki kasutamise lõppemist, iga nädala esmaspäeval.
2.4. Forus Autolevi ei vastuta veebilehe abil sõlmitud lepingute täitmise ega selle alusel kliendi kasutusse antud sõidukite kvaliteedi (sh sõiduki tehnilise seisukorra, ülevaatuse ja kindlustuse olemasolu jms) ja kvantiteedi eest. Lepingu täitmise eest vastutavad omanik ja rentija. Forus Autolevi vastutab teenuste kohase osutamise eest.
2.5. Forus Autolevi ei vastuta kliendi poolt veebilehel avaldatava informatsiooni tõelevastavuse ja seaduslikkuse eest, kuid kohustub talle teatavaks saanud eksitava või ebaõige informatsiooni hiljemalt ühe tööpäeva jooksul eemaldama. Kui kasutaja teab ebaõigest informatsioonist, kohustub ta Forus Autolevile sellest viivitamata teatama.
2.6. Forus Autolevi ei vastuta ühegi kliendi ebameeldiva või seadusevastase käitumise eest nii kuulutuse avaldamisel ega lepingu sõlmimisel või täitmisel.
2.7. Forus Autolevi ei osale klientide vahel sõlmitud lepingutes ega ole nende pooleks. Forus Autolevi ei ole ühegi kliendi esindaja, agent, maakler, esindaja, komisjonär vms.
2.8. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine kliendi ja Forus Autolevi vahel toimub elektroonilises vormis Forus Autolevi vahendusel tingimustes või veebilehel avaldatud kontaktandmetel. Kasutajal on keelatud avaldada oma kontaktandmeid Pakkumuses, Kuulutuses või mis tahes muul viisil enne tehingu sõlmimist.
2.9 Forus Autolevi portaalis saadud broneeringuid on keelatud läbi viia väljaspool Forus Autolevi portaali. Tingimuse vastu eksimine võib kaasa tuua leppetrahvi või kasutaja eemaldamise Forus Autolevi portaalist.
2.10. Veebileht ja kogu selle sisu autoriõigused kuuluvad Forus Autolevile. Veebilehele sõidukite kohta autoriõigusega kaitstud teoseid edastades annab klient Forus Autolevile tasuta üle nende teoste osas kehtivad autori varalised õigused ajaks, mil klient vastavaid teoseid veebilehe vahendusel avalikult kättesaadavaks teeb. Forus Autolevile kuulub õigus kliendi poolt edastatud teoseid igal viisil kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist, sh reprodutseerida, levitada, tõlkida, kohandada, lisada neid kogumikesse või andmebaasidesse või edastada üldsusele.
2.11. Forus Autolevi teavitab kliente tingimuste muudatustest vastava teate saatmisega kliendi e-postiaadressile ja kliendi konto kaudu.

III Kliendi õigused ja kohustused
3.1. Kliendil on õigus:
3.1.1. teha veebilehel kõiki Forus Autolevi poolt võimaldatud tehinguid ja toiminguid omal vastutusel kooskõlas seaduse, heade tavade ja tingimustega;
3.1.2. saada teavet tema kontol tehtud tehingute ja toimingute kohta;
3.1.3. tingimuste muudatustega mittenõustumisel sulgema oma konto hiljemalt kolmekümne päeva jooksul alates muudatustest teavitamist. Kui klient ei sulge oma kontot selle perioodi jooksul, loetakse, et ta on nõustunud tingimuste muudatustega;
3.1.4. igal ajal ette teatamata sulgeda oma konto, millega loetakse kliendi ja Forus Autolevi vaheline leping lõppenuks. Lepingu lõpetamisel muutuvad viivitamata sissenõutavaks kõik vastastikused nõuded, mis ei ole veel sissenõutavaks muutunud.
3.2. Klient kohustub:
3.2.1. esitama veebilehe kliendina registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime ja isiku- või registrikoodi all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi ja muid sidevahendeid;
3.2.2. avaldama Forus Autolevile enda arveldusarve ülekannete teostamiseks;
3.2.3. andmete muutumisel teavitama andmete muutmisest või muutma need ise oma kontol hiljemalt viie tööpäeva jooksul andmete muutumisest alates;
3.2.4. mitte kasutama veebilehte ebaseaduslikeks tehingu(te)ks või pettus(t)eks;
3.2.5. esitama veebilehe kasutamisel täielikult tõest informatsiooni, sh tõeseid andmeid sõidukite osas (s.o vastava sõiduki seisundit adekvaatselt ja ammendavalt kirjeldavaid andmeid) ning määratlema need pakkumuse tegemiseks piisava täpsusega;
3.2.6. määratlema pakkumuse koostamisel või kuulutuse avaldamisel hinna kujunemise alused;
3.2.7. mitte võimaldama tema kontot kasutada kolmandatel isikutel;
3.2.8. tasuma Forus Autolevile tasu kooskõlas hinnakirjaga;
3.2.9. teavitama Forus Autolevi kõigist tema kontol tekkinud vigadest ja volitamata toimingutest ning tehingutest;
3.2.10. avaldama kuulutuse vaid sõiduki kohta, mille kasutusse andmise õigust klient omab, ja kohustub tagama kasutusse andmise õiguse olemasolu kogu kuulutuse kehtivuse perioodil;
3.2.11. tagama, et veebilehe kasutamisel kliendi poolt edastatud andmed (ükskõik missugune informatsioon):
3.2.11.1. ei ole eksitavad, ebatäpsed ja/või väärad;
3.2.11.2. ei sisalda pakkumisi ilma eriloata keelatud või piiratud tsiviilkäibega sõidukite kasutamiseks;
3.2.11.3. ei riku kolmandate isikute varalisi ja/või mittevaralisi (sh intellektuaalse omandi) õigusi;
3.2.11.4. ei ole vastuolus kehtiva õigusega ega vastuolus heade kommetega;
3.2.11.5. ei sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad veebilehe normaalset kasutamist ja/või mis võivad veebilehe kasutamise tulemusena salvestuda kliendi arvutisse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist;
3.2.11.6. ei sisalda muude isikute reklaami (sh viiteid veebilehtedele jne) ega otsest või kaudset üleskutset kasutada kolmandate isikute teenuseid, v.a Forus Autolevi kirjalikul nõusolekul.
3.2.12. hoidma veebilehe kasutamiseks antud salasõna ja kasutajatunnust nii, et need ei satuks volitamata kolmandate isikute kätte;
3.2.13. koheselt informeerima Forus Autolevi kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes veebilehe kasutajaks registreerumisel esitatutega;
3.2.14. koheselt informeerima Forus Autolevi veebilehe kasutamiseks fikseeritud salasõna või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest volitamata kolmandate isikute valdusse.
3.2.15. Kliendil ei ole lubatud pärast broneeringu jõustumist muuta pakkumuse kirjeldust ja sisu. Muuta saab vaid pakkumist, mille suhtes ei ole veel broneeringut jõustunud. Kliendil on lubatud täiendada ja muuta pakkumust, s.o lisada pilte, selgitusi vms, kuid mitte tõsta hinda ega halvendada muid tingimusi pärast broneeringu tegemist.
3.2.16. Kliendid on kohustatud aktsepteerima sõlmitavate lepingute täitmisel Forus Autolevi deposiidi kasutamist.
3.2.17. Kliendid nõustuvad ja kohustuvad sõlmima lepingu veebilehe kaudu, edastades konto loomisel vähemalt järgmised isikuandmed: nimi, e-posti aadress ja valima parooli . Üksikasjalikum teave isikuandmete töötlemise kohta on kättesaadav Forus Autolevi privaatsustingimustes.
3.2.18. Kliendi identifitseerimine ja veebilehel toimingute tegemine toimub turvaelementide kaudu. Turvaelementide kasutamist toimingute tegemiseks kliendi poolt loetakse võrdseks toimingute tegemisega kliendi või tema seadusliku esindaja poolt.
3.2.19. Klient aktsepteerib, et kõik toimingud, mis on tehtud kasutades turvaelemente, kehtivad Forus Autolevi suhtes õigetena ja kuuluvad täitmisele (ja on sealhulgas autoriseeritud võlaõigusseaduse tähenduses), välja arvatud kui seaduse imperatiivsetest normidest tuleneb teisiti.
3.2.20. Kliendid nõustuvad informatsiooni vahetamisega elektrooniliselt interneti teel.
3.2.21. Klient nõustub, et tingimuste muudatustest teavitamine toimub e-posti teel ja kliendi kontole teate jätmisega. Klient aktsepteerib, et teda on tingimuste muudatustest teavitatud, kui Forus Autolevi on edastanud e-kirja kliendi e-postiaadressile ja jätnud teate kliendi kontole.
3.2.22. Klient kinnitab iga toimingu tegemisega veebilehel, et:
3.2.22.1. ta on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha veebilehel võimaldatud tehinguid;
3.2.22.2. täidab nõuetekohaselt kõiki tingimustes sätestatud kohustusi;
3.2.22.3. on teadlik, et kliendid sõlmivad kõik lepingud ilma Autolevi sekkumiseta ja vahenduseta ning kliendid vastutavad täies ulatuses ise selliste lepingute täitmise eest;
3.2.22.4. on teadlik, et pakkumise tegemine võib kaasa siduva kohustuse ning et sellise kohustuse täitmata jätmisel vastutab klient kohustuse rikkumise eest ning kahjustatud kliendil on tema suhtes õigus rakendada omal äranägemisel õiguskaitsevahendeid;
3.2.22.5. on teadlik, et kõikide teenuste kasutamisest tulenevatelt tehingutelt makstavate maksude deklareerimise ja maksmise kohustus lasub kliendil ning Forus Autolevi ega teised kliendid ei deklareeri ega tasu tema eest makse;
3.2.22.6. on teadlik riskidest, mis kaasnevad elektroonilise posti edastamisega: sõnumid võivad kaduda, konfidentsiaalset ja isiklikku informatsiooni võidakse tahtlikult või mittetahtlikult muuta, varastada või kolmandatele isikutele avaldada. Forus Autolevi ei vastuta selliste riskide realiseerumise eest;
3.2.22.7. tingimustega nõustumisel ei ole kliendi ja Forus Autolevi tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on tingimustes selgesõnaliselt kirjas;
3.2.22.8. on teadlik asjaolust, et veebilehe kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnuse sattumisel kolmandate isikute valdusesse on sellistel kolmandatel isikutel võimalik võtta kliendile siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab klient ning et Forus Autolevil ei lasu kohustust kontrollida täiendavalt (s.o peale kasutajanime ja salasõna) veebilehe kasutaja isikut;
3.2.22.9. Forus Autolevil on õigus pärast broneeringu eest tasumist võtta kliendile tasutavatest summadest maha hinnakirjaga kehtestatud tasud;
3.2.22.10. Klient kohustub mitte avaldama või vahendama Forus Autolevi portaalis ning mistahes muul viisil oma isiklikke kontaktandmeid teiste kasutajatega. Tingimuse vastu eksimine võib kaasa tuua leppetrahvi või kasutaja eemaldamise Forus Autolevi portaalist.

IV Forus Autolevi õigused ja kohustused
4.1. Forus Autolevil on õigus valida, kas ta lubab kasutajal end kliendiks registreerida.
4.2. Forus Autolevil on õigus kehtestada hinnakirja ja teenuse osutamise tingimused ning neid igal ajal muuta.
4.3. Forus Autolevi on õigustatud ette teatamata omal valikul, kas piirama või tühistama kliendi veebilehe kasutamisõigust, sh muutma veebilehel kliendi poolt avaldatud informatsiooni või sulgema pakkumuse või kliendi konto ning mitte võimaldama tal uuesti kliendiks registreeruda juhul, kui klient:
4.3.1. rikub tingimusi või tingimustest tulenevaid kliendi kohustusi, sh ei ole tasunud Forus Autolevile kooskõlas tingimuste ja hinnakirjaga;
4.3.2. on esitanud kliendiks registreerumisel või veebilehe kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne;
4.3.3. teadlikult ja tahtlikult levitab Forus Autolevi lehel valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid või käitub ebaväärikalt;
4.3.4. avaldab heade kommete või kehtivate õigusaktidega vastuolus olevaid pakkumisi;
4.3.5. õhutab veebilehe vahendusel vihkamist või esitab poliitilisi üleskutseid;
4.3.6. seab tahtlikult eesmärgiks lepingu täitmata jätmise või mittetäieliku täitmise;
4.3.7. on surnud või lõppenud (likvideeritud);
4.3.8. konto sulgemist nõuab pädev riigiasutus või vastav kohustus tuleb kohtulahendist.
4.4. Kui kasutaja on turvaelemendid veebilehel valesti sisestanud, on Forus Autolevil õigus kuni asjaolude selgitamiseni blokeerida kasutaja ligipääs veebilehele.
4.5. Forus Autolevil on õigus kuni asjaolude selgitamiseni blokeerida kasutaja ligipääs veebilehele, kui Forus Autolevile on teatavaks saanud asjaolu, millest lähtudes võib mõistlikult järeldada, et turvaelemendid on teatavaks saanud isikule, kellel ei ole õigust veebilehte kasutada või kui veebilehe kasutamine võib olla seotud kliendi või kasutaja poolse pettusega või kui esineb muu tingimustes toodud blokeerimise alus.
4.6. Kui klient on saanud teiselt kliendilt negatiivse kommentaari, on Forus Autolevil õigus ajutiselt peatada Kliendi konto õigus pakkumiste tegemiseks. Kliendil on õigus vaidlustada konto kasutamisõiguse piiramine, saates vastavasisulise vaidlustuse Forus Autolevile. Forus Autolevi otsus on lõplik.
4.7. Forus Autolevi teavitab klienti e-posti teel tema konto sulgemisest või avaldab vastava teate, kui klient püüab oma kontole sisse logida. Forus Autolevi teatab kliendile pakkumise sulgemisest või muutmisest.
4.8. Forus Autolevi on igal ajal õigustatud jälgima veebilehel toimuvat tegevust ja kontrollima klientide ja kasutajate tehtud toimingute kooskõla seaduse ja tingimustega.
4.9. Forus Autolevil on õigus salvestada kliendi ükskõik mis viisil antud korraldusi.
4.10. Forus Autolevi on igal ajal õigustatud tegema veebilehe parema kasutamise huvides veebilehe piires andmete ümberpaigutusi klientide poolt sisestatud pakkumiste osas, muutmata sealjuures selliste pakkumiste sisu.
4.11. Forus Autolevil on õigus nõuda kliendilt teenuse kasutamise eest tasu vastavalt hinnakirjale.
4.12. Forus Autolevil on õigus nõuda kliendilt leppetrahvi tingimuste rikkumise eest hinnakirjas sätestatud ulatuses.
4.13. Forus Autolevil on õigus nõuda kliendilt viivist kohustuse sissenõutavaks muutumise hetkel kehtinud hinnakirjas ettenähtud määras rahalise kohustuse täitmisega viivitamise eest.

Otsingu teostamiseks on vajalik märkida asukoht!

Saan aru ×